IE8 accelerator
facebook fun page


                      Polapski panteon

    U Polablju (okolini reke Labe) su se najviše poštovala dole navedena božanstva. Međutim ne znači da ostala božanstva se nisu poštovala, ali u tom regionu su ovi bogovi bili najistaknutiji.

  • Svetovid
  • Triglav
  • Radgost
  • Živa
  • Svarožić
  • Prov
  • Pripegala
  • Podaga
  •